Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen en definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene die de opdracht geeft tot uitvoering van de opdracht of werkzaamheden.

Opdrachtnemer: Perfect Taxaties die de opdracht aanvaard en de opdracht of werkzaamheden

uitvoert.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten klussen of uit te voeren werken.

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Overeenkomst/offerte

3.1 De door de opdrachtnemer gemaakte overeenkomst/offerte is/zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk dan wel voorlopig telefonisch dan wel per mail binnen 8 dagen wordt bevestigd.

3.3 De in een offerte vermelden prijzen zijn altijd inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht Opdrachtgever zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met zorg en kunde uitvoeren.

 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het te verrichten werk.

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6: Vergoeding en betaling

6.1 De vergoeding krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en is inclusief BTW.

6.2 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de uit te voeren werkzaamheden.

6.3 In geval de opdracht wordt afgezegd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een redelijke vergoeding (10%) bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachten die binnen 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de opdracht/ het uit te voeren werk (weekeinde en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) worden afgezegd, worden tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

6.4 Betaling door opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de overeenkomst vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden. Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur te betalen.

6.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

6.6 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.7 Opdrachtnemer heeft het recht voortzetting van het werk te staken indien tussentijdse facturen niet door de opdrachtgever tijdig zijn betaald.

6.8 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

 

Artikel 7: Klachten

7.1 Eventuele klachten kunnen worden ingediend op een namens de Opdrachtgever door Perfect Taxaties aangegeven wijze.

7.2 Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of het factuur bedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht/werkzaamheden van het geen naar aanleiding waarvan hij overigens wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij het geen waarvoor hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij het geen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke opdrachtgever mocht lijden, bijvoorbeeld als gevolg van fouten, onduidelijkheden of onvolledigheid van de door ons te verlenen of verleende diensten of uitgebrachte adviezen c.q. rapporten. Wij zullen evenmin aansprakelijk zijn voor schade welke de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van het niet of niet tijdig gereedkomen van het advies c.q. rapport. Dezelfde uitsluiting van aansprakelijkheid wordt bedongen van alle werknemers, vertegenwoordigers en andere derden die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

8.2 De opdrachtgever zal ons vrijwaren van alle aanspraken van derden in verband met het door ons uit te brengen advies c.q. rapport. Bij afgifte van het advies c.q. rapport aan een derde is de opdrachtgever gehouden de derde een exemplaar van deze voorwaarden te overhandigen.

8.3 Mocht opdrachtnemer, onverhoopt, toch aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onduidelijkheden of onvolledigheid van de door ons te verlenen of verleende diensten of uitgebrachte adviezen c.q. rapporten, dan is de te vergoeden schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de door opdrachtnemer verkregen vergoeding inclusief BTW.

 Artikel 9: vervaltermijn Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 8 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen drie maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.